Košík

Kategorie zboží:

Acta Musei Nationalis Pragae,řada C - Literární historie

160 Kč
Kód produktu: 8434571
Dostupnost: skladem
Popis produktu:
ISSN: 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online)

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum byla založena v roce 1956 jako Sborník Národního muzea, řada C – literární historie (= Acta Musei Nationalis Pragae, series C – Historia litterarum. ISSN 0036-5351, do ročníku 61/2016 včetně). Uveřejňují původní vědecké práce z oborů literární historie, knihovědy a knižní kultury. Přednost mají příspěvky pojednávající o sbírkových fondech Národního muzea, ale nebráníme se ani dalším kvalitním studiím z oboru. Kromě studií přijímáme taktéž kratší materiálové statě a recenze či zprávy. Časopis vychází 2× ročně jako dvojčíslo, číslo 1–2 má uzávěrku obvykle v listopadu předchozího roku, číslo 3–4 na konci května. Časopis je evidován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Od roku 2016 jsou veškeré články distribuovány online přes Open Access publisher Sciendo: https://content.sciendo.com/view/journals/amnpsc/amnpsc-overview.xml

Recenzní řízení
K publikování se přijímají pouze texty, které dosud nebyly předloženy nebo publikovány jinde. Všechny studie i materiálové příspěvky jsou zasílány k anonymnímu recenznímu řízení k posouzení kvality textu. Recenzní řízení trvá obvykle 4–6 týdnů. Pokud je příspěvek doporučen k publikování, je zaslán autorovi k případnému doplnění a vyhotovení finální verze, která respektuje citační normu časopisu a návrhy recenzentů. Příspěvky, které nebudou odpovídat citačnímu úzu nebo nezohlední relevantní připomínky recenzentů, nebudou publikovány.

Korektury příspěvků přijatých k publikování
Vysázený příspěvek je autorovi zaslán ke korektuře, na niž je obvykle vyhrazeno 7–10 dnů. Korektura slouží k drobným formálním a věcným úpravám, nikoli k podstatným zásahům do struktury textu. Korekturu proveďte buď elektronicky v PDF pomocí k tomu určených korektorských funkcí a pošlete na e-mail katerina_spurna@nm.cz, nebo přineste osobně v papírové podobě, v tom případě používejte obvyklé korektorské značky.

Po vydání příslušného čísla obdrží autor dva výtisky časopisu a tiskové PDF svého příspěvku.

Aktuální informace: -

Příspěvky zasílejte na adresu: katerina_spurna@nm.cz
Vedoucí redaktor: Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D. (Oddělení základní knihovny KNM)
Redakční rada:
• Mgr. Weronika Karlak
(Biblioteka Uniwersytecka, Odd. Starych Druków, Wrocław, Polska)
• PhDr. Jarmila Kučerová
(Oddělení výměny KNM)
• Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.
(Strahovská knihovna)
• Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
(Historický ústav Akademie věd ČR)
• Mgr. Miriam Poriezová, Ph.D.
(Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovensko)
• PhDr. Eva Ryšavá
(literární historička, v důchodu)
• PhDr. Renáta Salátová
(Knihovnický institut NK ČR)
• Prof. Catherine Servant
(INALCO – Institut national des langues et civilisations orientales, Paříž, Francie)
• Mgr. Jana Tvrzníková
(Oddělení rukopisů a starých tisků KNM)
• PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.
(Knihovědné oddělení Knihovny Akademie věd ČR)
• Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
(Ústav české literatury a komparatistiky FF UK)
Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.cz