Košík

Kategorie zboží:

Acta Musei Nationalis, řada C 64/1-2, 2019

160 Kč
Kód produktu: 9107760
Dostupnost: skladem
Popis produktu:
ISSN: 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online)

První letošní dvojčíslo časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum (roč. 64, 2019/1–2) se redakce a kolegové
rozhodli věnovat PhDr. Petru Maškovi, dlouholetému pracovníku Knihovny Národního muzea, resp. oddělení zámeckých
knihoven, který se v první polovině tohoto roku dožívá významného životního jubilea. Skromné shrnutí dosavadní vědecké i životní
pouti našeho kolegy představuje speciální příloha dvojčísla, v níž najdeme kromě medailonu jubilanta (Muž, který zastavil
čas. K šedesátým narozeninám PhDr. Petra Maška) také jeho bohatou bibliografii, kterou vypracovala Ivana Pešoutová, a rovněž
osobní vzpomínky dvou dlouholetých kolegů.
V souladu s vědeckým zaměřením jubilanta, tedy problematikou zámeckých, hradních a palácových knihoven a jejich vlastníků,
je ve své převážné většině především oddíl studií. O Encovanské zámecké knihovně Osvalda a Rudolfa Schönfeldů
ze Schönfeldu (a také velmi podrobně o jejích majitelích) pojednává R. Šípek, zámeckou knihovnu Defurovy Lažany se zaměřením
na nově objevené prameny sloužící ke studiu tohoto fondu zpracovává ve svém příspěvku L. Bendová, knihám v šlechtické
rodině Brisigellů se věnuje H. Kuchařová. Vliv grafik Albrechta Dürera na nejstarší české ilustrace je tématem studie P. Voita
a „zapomenutému“ rodu Trnků z Křovic zasvětil svůj příspěvek J. Županič.
V rubrice recenzí najdeme v návaznosti na předchozí čísla další příspěvek R. Modrákové o předposledním svazku z řady katalogů
rukopisných zlomků (Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 D, 1 E a 1 G), dále recenzi J. Dienstbiera
na publikaci Liber viaticus Jana ze Středy: zmenšená reprodukce a komentářový svazek, která vyšla ve spolupráci Národního
muzea a nakladatelství Academia. Text K. Pražákové se věnuje knize Evy Stejskalové Novinové zpravodajství a noviny v Čechách
od 17. století do roku 1740, příspěvek Z. Mužíka pojednává o publikaci Jindřicha Marka Václav Koranda mladší: utrakvistický
administrátor a literát, která vyšla v roce 2017 v Nakladatelství Lidové noviny v rámci ediční řady Středověk. Posledním příspěvkem
v této rubrice je text M. Caranové pojednávající o sborníku Literární paměť ve středních Čechách, který je výstupem
stejnojmenného kolokvia uspořádaného v roce 2016 Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea, ve spolupráci s Národním
muzeem, Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Památníkem národního písemnictví – Metodickým centrem pro knižní kulturu
a literární muzea ? Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.
V pravidelné rubrice Zprávy z Knihovny Národního muzea informují kolegové Matěj Měřička, Iva Bydžovská a Michal Klacek
o nedávno proběhlém workshopu Možnosti digitální prezentace kramářských tisků, který se konal v Nové budově Národního
muzea 21. listopadu 2018 v rámci vědeckého cíle IP DKRVO Kramářské tisky a jejich producenti v geografickém kontextu.