Košík

Kategorie zboží:

Acta Musei Nationalis, řada C 64/3-4, 2019

160 Kč
Kód produktu: 9107765
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64, 2019, č. 3–4

ISSN: 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online)

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum jsou recenzovaný časopis založený v roce 1956 (do roku 2016 vydávaný pod názvem Sborník Národního muzea, řada C – Literární historie, ISSN 0036-5351). Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z oborů literární historie, knihovědy a knižní kultury a také recenze na vybrané publikace z oboru.
Aktuální dvojčíslo časopisu se redakce a kolegové rozhodli věnovat PhDr. Petru Maškovi, dlouholetému pracovníku Knihovny Národního muzea, resp. oddělení zámeckých knihoven, který se v první polovině tohoto roku dožívá významného životního jubilea. Skromné shrnutí dosavadní vědecké i životní pouti našeho kolegy představuje speciální příloha dvojčísla, v níž najdeme kromě medailonu jubilanta (Muž, který zastavil čas. K šedesátým narozeninám PhDr. Petra Maška) také jeho bohatou bibliografii, kterou vypracovala Ivana Pešoutová, a rovněž osobní vzpomínky dvou dlouholetých kolegů. V souladu s vědeckým zaměřením jubilanta, tedy problematikou zámeckých, hradních a palácových knihoven a jejich vlastníků, je ve své převážné většině především oddíl studií. O Encovanské zámecké knihovně Osvalda a Rudolfa Schönfeldů ze Schönfeldu (a také velmi podrobně o jejích majitelích) pojednává R. Šípek, zámeckou knihovnu Defurovy Lažany se zaměřením na nově objevené prameny sloužící ke studiu tohoto fondu zpracovává ve svém příspěvku L. Bendová, knihám v šlechtické rodině Brisigellů se věnuje H. Kuchařová. Vliv grafik Albrechta Dürera na nejstarší české ilustrace je tématem studie P. Voita a „zapomenutému“ rodu Trnků z Křovic zasvětil svůj příspěvek J. Županič. V rubrice recenzí najdeme v návaznosti na předchozí čísla další příspěvek R. Modrákové o předposledním svazku z řady katalogů rukopisných zlomků (Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 D, 1 E a 1 G), dále recenzi J. Dienstbiera na publikaci Liber viaticus Jana ze Středy: zmenšená reprodukce a komentářový svazek, která vyšla ve spolupráci Národního muzea a nakladatelství Academia. Text K. Pražákové se věnuje knize Evy Stejskalové Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740, příspěvek Z. Mužíka pojednává o publikaci Jindřicha Marka Václav Koranda mladší: utrakvistický administrátor a literát, která vyšla v roce 2017 v Nakladatelství Lidové noviny v rámci ediční řady Středověk. Posledním příspěvkem v této rubrice je text M. Caranové pojednávající o sborníku Literární paměť ve středních Čechách, který je výstupem stejnojmenného kolokvia uspořádaného v roce 2016 Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea, ve spolupráci s Národním muzeem, Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Památníkem národního písemnictví – Metodickým centrem pro knižní kulturu a literární muzea a Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně. V pravidelné rubrice Zprávy z Knihovny Národního muzea informují kolegové Matěj Měřička, Iva Bydžovská a Michal Klacek o nedávno proběhlém workshopu „Možnosti digitální prezentace kramářských tisků“, který se konal v Nové budově Národního muzea 21. listopadu 2018 v rámci vědeckého cíle IP DKRVO Kramářské tisky a jejich producenti v geografickém kontextu.