Košík

Kategorie zboží:

Fossil Imprint, řada B č.75/3-4, 2019

160 Kč
Kód produktu: 9398047
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISSN: 0036-5343 (print), 1804-6479 (online)

Fossil Imprint (dříve Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis) publikuje původní vědecké články a souhrnné studie z oblasti paleontologie, paleoantropologie, biostratigrafie, palynologie, archeobotaniky, archeozoologie a z hraničních geologických a biologických disciplín, např. z kvartérní geologie zabývající se rekonstrukcí paleoklimatu a paleoprostředí. Rozsah stran a obrazových příloh není limitován, musí být však adekvátní obsahové stránce příspěvku.


Fossil Imprint je mezinárodní vědecký časopis vydávaný od r. 1938 Přírodovědeckým muzeem (Národní muzeum). Původně byl zaměřen na publikování rozsáhlejších statí a monografií ze všech oblastí přírodních věd a nesl dvojjazyčný název Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy/ Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Od r. 2016 se plně specializuje na publikování prací z oblasti paleontologie a příbuzných disciplín a v návaznosti na to došlo ke změněně názvu na Fossil Imprint.

Fossil Imprint (formerly Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis) publishes original scientific articles and a comprehensive study of the field of paleontology, paleoanthropology, biostratigraphy, palynology, Archaeobotany, archaeozoology and border geological and biological disciplines, eg. From the Quaternary geology dealing with reconstruction paleoclimatic and paleoenvironmental reconstructions. Range and image attachments is not limited, but should be adequate content of the paper.

Fossil Imprint is an international journal published since. 1938 Museum for Natural History (National Museum). Originally it focused on larger publishing articles and monographs from all areas of science and bilingual bore the name of the Proceedings of the National Museum in Prague, Series B - Natural Sciences / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis. Since r. 2016 fully specialized in publishing works in the field of paleontology and related disciplines, and consequently it was the name changed to Fossil Imprint.


Vedoucí redaktor: Kvaček Jiří
Redakční rada: Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D., Mgr. Jan Sklenář, RNDr. Radek Mikuláš, CSc., Mgr. Otakar Šída, RNDr. Vladimír Antonín, Mgr. Radek Šanda, RNDr. Vladimír Vohralík, CSc., RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., MUDr. Jakub Likovský, Ph.D., doc. RNDr. Michal Mergl, CSc., prof. Dr. Steven Manchester, Ph.D., prof. Dr. Johanna Eder-Kovar, Dr. Lilla Hably, prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.