Košík

Kategorie zboží:

Keltové.The Celts - brožura

29 Kč
Kód produktu: 8658973
Dostupnost: skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-556-4

Přiblíží nezastupitelnou úlohu Čech ve vývoji vrcholné fáze evropského pravěku a zároveň ukáže výsledky odborné a vědecké práce českých muzejních a vědeckých pracovišť. Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě. Některé z předvedených nálezů budou vystavovány zcela poprvé a představují nejzajímavější výsledky terénních výzkumů dalších odborných pracovišť z posledních let.

Výstava představí nálezy z bohatých i méně nákladných hrobů doby halštatské s ukázkami tehdejšího osobitého geometrického uměleckého stylu, který je možné pozorovat zejména na malovaných nádobách a krásných bronzových špercích.

Období laténské kultury v Čechách návštěvníkům přiblíží prostřednictvím dvou základních témat – duchovního světa a každodenního života v prostředí sídlišť.

Ukáže také fenomén vzniku výšinných opevněných sídlišť, hradišť a později tzv. oppid, která předcházela sídlištím městského charakteru. Z jejich organizace a úrovně života je zřejmé, že společně s ostatními oblastmi laténské kultury položila i oblast Čech základy historické Evropy

It will underscore the irreplaceable role of Bohemia in the development of the peak stage of European prehistoric times and will also show the results of the scientific and scientific work of Czech museum and scientific workplaces. The National Museum owns one of the largest archaeological collections in Europe. Some of the presented findings will be exhibited for the first time and represent the most interesting results of the field research of other specialist workplaces in recent years.

The exhibition will present findings from the rich and less expensive graves of the Hallstatt period, with examples of the then distinctive geometric artistic style, which can be observed especially on painted vessels and beautiful bronze jewels.

The period of Latvian culture in Bohemia approaches the visitors through two basic themes - the spiritual world and everyday life in the surroundings of settlements.

It also shows the phenomenon of the rise of fortified hills, castles, and later called oppid, which preceded settlements of urban character. From their organization and the level of life, it is clear that together with other areas of Latin culture, the area of ??Bohemia has laid the foundations of historical Europe