Košík

Kategorie zboží:

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

80 Kč
Kód produktu: 5762689
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISSN: 1803-0386

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku (vychází od roku 1963). Obsahem tohoto recenzovaného odborného periodika, vydávaného Národním muzeem, jsou především studie, materiály, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky včetně teoretické i praktické muzeologie, výstavnictví, muzejní pedagogiky, konzervátorství, restaurátorství a preparátorství, práce s veřejností, výstavní kritiky a problematiky kulturního dědictví obecně, včetně vědních oborů zástoupených v českých muzeích. Časopis vychází dvakrát ročně. Pozornost věnujte též zvláštnímu vydání časopisu ke 195 letům Národního muzea.

Archiv čísel časopisu v pdf naleznete na informačním oborovém portálu eMuzeum pod záložkami jednotlivých čísel.Vedoucí redaktor: Stehlík Michal
Redakční rada: prof. PhDr. Milena Bártlová, CSc., Mgr. Ondřej Chrobák, Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Mgr. Marek Junek, Ph.D., Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D., David Korecký, Mgr. Filip Lýsek, Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D., doc. Dr. phil. Mgr. Mária Orišková, Mgr. Branislav Panis, doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., PhDr. Zuzana Strnadová, Mgr. Antonín Šimčík, Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Prof. Dr. Hildegard K. Vieregg.

Museum: Museum and local history work is the oldest continuously rising domestic periodical with an exclusive focus on the museum and museological topic (published since 1963). The content of this peer-reviewed professional journal, published by the National Museum, are mainly study materials, scientific papers, reports, reviews and annotations from a wide range of museum issues, including theoretical and practical museology, exhibitions, museum education, conservation, restoration and preparátorství, public relations, exhibition critics and the issue of cultural heritage in general, including the disciplines represented in the Czech museums. The magazine is published twice a year. Pay attention also to the special edition of 195 years of the National Museum.

Archive magazine in pdf can be found in the information industry portal eMuzeum tabs below each number.