Košík

Kategorie zboží:

ONEN SVĚT

10 Kč
Kód produktu: 6886311
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Výstava Onen svět seznamuje s představami a personifikacemi smrti v lidových zvycích, kde nejdůležitější roli hrály masky smrti při masopustních průvodech a smrtka jako symbol zimy vynášená ze vsi na smrtelnou neděli před Velikonocemi. Při tomto zvyku zpívaly dívky popěvek „Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi“. Výstava se také zaměřuje na lidovou magii a předměty s ní spjaté, které měly chránit před nemocí, smrtí a měly se stát i prostředkem díků za záchranu života. Motiv smrti je v lidovém umění zobrazován velmi často, většinou se jedná o témata spojená s vírou v Boha, Krista a všechny svaté. Toto spojení smrti a lidového umění je na výstavě dokumentováno podmalbami na skle, které tvořily běžnou výzdobu domácnosti – tzv. svatého koutku. Výstava rovněž připomíná obraz smrti ve folkloru (písních a pohádkách), který často inspiroval i významné umělce, např. balada Svatební košile ze sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena zpracovává po svém lidové baladické podání známé pod názvem Ženich umrlec.
Součástí výstavy jsou předměty používané při loučení se zemřelým -například rakev, kříž, pohřební a smuteční textilie, i předměty poukazující na víru pozůstalých, které často symbolizují spojení křesťanské tradice s pohanskými zvyky – svíčka, růženec, modlitební knížka nebo svaté obrázky.

The other side of the exhibition introduces the concepts and personifications of death in folk customs, which played an important role in the death masks during carnival parades and the Grim Reaper as a symbol of winter plotted from the village to the deadly Sunday before Easter. In this habit of singing girls chant "Death to the village we bring new summer to the village." The exhibition also focuses on folk magic and objects connected to it, which should protect against disease, death and should become a means of thanks for saving my life. Theme of death in folk art displayed very often, mostly on topics related to faith in God, Christ and all the saints. This combination of death and folk art are on show documented painting on glass, which formed a common household decorations - called. St. corner. The exhibition also recalls the image of death in folklore (songs and tales), which are often inspired by an important artist, for example. Ballad Wedding shirt from the collection Bouquet by Karel Jaromír Erben processes after its submission folk ballad known as zombie bride.
The exhibition features objects used for parting with the deceased -například coffin, cross, burial and funeral textiles, and objects referring to the faith of survivors that often symbolize the union of the Christian tradition with pagan traditions - candle, rosary, prayer book or holy pictures.