Košík

Kategorie zboží:

Recyklované divadlo

450 Kč
Kód produktu: 7841031
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-454-3


Kniha představuje několik vzájemně provázaných trendů v současné divadelní architektuře. Jejím ústředním tématem je recyklace. Velkou část prezentovaných projektů spojuje využití recyklovaných materiálů. Ekologické myšlení však současní architekti projevují také snahou o revitalizaci zanedbaných prostorů či adaptaci nejrůznějších nevyužívaných staveb. Kniha se dotýká také problematiky pohyblivé divadelní architektury a stavbami vznikajícími v těsné spolupráci s komunitou uživatelů. Zkoumá také aplikaci tzv. sociálně zodpovědného marketingu v oblasti kulturních projektů. Obsáhlou úvodní studii doplňuje anketa se čtyřmi významnými evropskými architekty. Součástí publikace je i 60 profilů realizovaných divadel doplněných bohatou obrazovou dokumentací.


The book presents several interrelated trends in contemporary theater architecture. Its central theme is recycling. A large part of the projects presented combines the use of recycled materials. Ecological thinking but modern architects also reflected efforts to revitalize neglected areas and the adaptation of various unused buildings. The book also touches on the issue of moving the theater architecture and buildings emerging in close collaboration with the user community. It also explores the application of so-called. Socially responsible marketing of cultural projects. Introductory study complements an extensive survey of four prominent European architects. The publication also includes 60 profiles completed theaters complemented by a rich visual documentation.