Košík

Kategorie zboží:

Rukopisné zlomky KNM - Signatura 1 K

320 Kč
Kód produktu: 8515537
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-537-3 (Národní muzeum), 978-80-88013-55-6 (Scriptorium)
Počet stran: 320

Katalog dokončuje odborné zpracování sbírky rukopisných zlomků Knihovny Národního muzea v jejím současném rozsahu. Obsahuje popisy fragmentů uložených na signatuře 1 K, která byla vytvořena ze tří částí: ze zlomků průběžně ukládaných v oddělení rukopisů a starých tisků a zatím nepopsaných (kat. č. 1386–1611), z velkého množství fragmentů nalezených při revizi rukopisné sbírky v roce 2016 (kat. č. 1612–2326) a z několika akvizic z poslední doby (kat. č. 2327–2329). Zmíněné zlomky kat. č. 1612–2326 byly nashromážděny v době působení muzejních knihovníků Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta a souvisejí s částí sbírky zlomků odborně zpracovanou v katalogu z roku 2012. Mezi fragmenty popsanými v tomto katalogu převažují zlomky středověkých rukopisů s těžištěm ve 14. a 15. století, nejstarší fragment ale pochází již ze začátku století devátého. Jazykově je zastoupena především latina, méně čeština, zlomky v dalších jazycích jsou ojedinělé. Po obsahové stránce představují většinu materiálu zlomky liturgických rukopisů, následované listinami, listy a vzkazy, zastoupené jsou ale také další typy středověké literatury.


The catalogue has completed the scientific treatment of the collection of manuscript fragments in the National Museum Library in its current size. It contains descriptions of fragments placed under shelf mark 1 K, which consists of three parts: fragments that have gradually been deposited in the Department of Manuscripts and Early Printed Books but have not been described (cat. Nos. 1386-1611); a large number of fragments discovered during an inspection of the manuscript collection in 2016 (cat. Nos. 1612-2326); and several recent acquisitions (cat. Nos. 2327-2329). The mentioned fragments cat. Nos. 1612-2326 were accumulated at the time of the NM librarians Adolf Patera and Čeněk Zíbrt and are associated with the part of the collection of fragments scientifically treated in the catalogue from 2012. The fragments described in this catalogue are dominated by fragments of medieval manuscripts mostly from the 14th and 15th centuries, but the oldest fragment comes from as early as the beginning of the 9th century. The main language represented is Latin, to a lesser degree Czech; the occurrence of fragments in other languages is isolated. In terms of content, most of the material is represented by fragments of liturgical manuscripts, followed by documents, letters and messages, but also other types of medieval literature can be found in the collection.

Rok vydání: 2017
Místo vydání: Praha