Košík

Kategorie zboží:

Slavné pohřby

29 Kč
Kód produktu: 7640332
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Katalog k výstavě v prostorách Národního památníku na Vítkově

Výstava s názvem Slavné pohřby netradičním způsobem představuje nejen důležité osobnosti českých dějin od 19. do 21. století, ale také společenské tradice a klíčové historické momenty.
Výstava je rozdělena do několika částí a provede dobou od druhé poloviny 19. až do počátku 21. století. Zpodobnění významných a slavných pohřbů představuje sondu do samotné společnosti té které doby a jejích hodnot. Návštěvníky vtáhne do historické skutečnosti, reálií a atmosféry samotných pohřbů velkých českých osobností, jakými byl Miroslav Tyrš, František Ladislav Rieger, Alois Rašín, Tomáš G. Masaryk, Jan Palach či Václav Havel.

Velké smuteční ceremonie přiblížují dobová úmrtní oznámení, kondolence, smuteční věnce nebo posmrtné masky. Vystaveny jsou například i brož z ustřižených vlasů Boženy Němcové, kovový přívěšek z rakve Vojty Náprstka a posmrtný odlitek ruky Julia Zeyera. Významné momenty dějin dokreslují i kazety s prstí z koncentračních táborů Terezín nebo Osvětim, které připomínají množství obětí, jimž se důstojného pohřbu nedostalo. Celou atmosféru dotváří dobové fotografie a filmové a hudební záznamy.

Symbolické je umístění výstavy v Národním památníku na Vítkově, který byl vystavěn v letech 1929–1938 k poctě československých legionářů a představuje i místo posledního odpočinku neznámých vojínů od Dukly a od Zborova. Památník také neblaze proslul vybudováním veřejně přístupného mauzolea Klementa Gottwalda. Tuto propagandu ve spojení s kultem osobnosti zemřelého státníka a degradaci Národního památníku na Vítkově připomíná nejen samotná výstava, ale i stálá expozice v podzemních prostorách bývalého mauzolea s názvem Laboratoř moci.

Výstava bude doprovozena sérií komentovaných prohlídek.

The exhibition called Famous funerals unusual way not only represents an important personality of Czech history, 19 to 21 century, but also social traditions and key historical moments.
The exhibition is divided into several parts and makes the time from the 19th to the early 21st century. Representation of important and famous funerals is a probe into the company itself that period and its values. Visitors are drawn into the historical facts, realities, and the atmosphere itself funerals of major Czech personalities such as Miroslav was Tyrš, František Ladislav Rieger, Alois Rasin, Tomas G. Masaryk, Jan Palach and Vaclav Havel.

Large mourning ceremony clarify the difference contemporary obituary, condolences, funeral wreaths and death masks. Exposed as a brooch and hair clipping Bozena Nemcova, metal pendant from the coffin Vojta Náprstek a posthumous cast of the hand of Julius Zeyer. Significant moments in history illustrate and cartridges with dust concentration camp Theresienstadt and Auschwitz to commemorate the amount of victims who have received a dignified funeral. The whole atmosphere is enhanced by period photographs and film and music recordings.

Symbolic is the location of the exhibition at the National Monument on Vítkov Hill, which was built between 1929-1938 in honor of Czechoslovak legionaries and also represents a final resting place unknown soldiers from Dukla and from Zborova. Memorial also infamous building a publicly accessible mausoleum of Klement Gottwald. This propaganda in connection with the cult of personality of the deceased statesman and degradation National Monument on Vítkov Hill recalls not only the exhibition itself but also a permanent exhibition on the underground mausoleum named former Laboratory power.

The exhibition will be accompanied by a series of guided tours.