Košík

Kategorie zboží:

Ta kniha patří mně!- katalog výstavy

29 Kč
Kód produktu: 8581589
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN: 978-80-7036-549-6

Do počátku 20. století bylo exlibris užíváno výhradně pro potřeby bohatých vrstev obyvatelstva, což se odrazilo i na jeho podobě. Pracovalo se s heraldickými motivy, které vznikaly účelově na základě objednávky. Postupem času se začaly objevovat i nové náměty, jako pohledy do interiéru knihoven či romantické krajiny, ale přesto grafika knižních značek zůstala víceméně v rovině neosobní, bez užší návaznosti na individualitu majitele. Změna přišla až v roce 1868 díky Josefu Mánesovi (1820–1871). Ten pro průmyslníka a sběratele umění Vojtěcha rytíře Lannu (1836–1909) vytvořil lístek, který kromě rodového znaku obsahoval i osobní motiv, lásku ke knihám. Mánesova knižní značka je považována za první české moderní exlibris. Další impuls pro rozvoj grafického zpracování motivů poskytl v roce 1897 časopis Moderní revue, když uveřejnil článek novináře a spisovatele Stanislava Kostky Neumanna Ex libris a otiskl několik exlibris od básníka a ilustrátora Karla Hlaváčka (1874-1898), která vytvořil pro své přátele. To vyvolalo novou vlnu zájmu ze strany umělců i sběratelů umění a bibliofilů o exlibris a do roku 1900 vzniklo dalších 50 českých moderních knižních značek. Postupující celosvětové bibliofilské hnutí za krásnou knihu, nová móda sběratelství exlibris, šířící se k nám ze zahraničí, a aktivity nadšených českých sběratelů vyústily roku 1918 v založení Československého spolku sběratelů a přátel exlibris v Praze (SSPE).

Until the beginning of the 20th century, exlibris was used exclusively for the needs of rich populations, which reflected in its form. Works with heraldic motifs that were created on purpose based on the order. Over time, new ideas, such as views of the interior of libraries or romantic landscapes, have begun to emerge, but the graphic design of bookmarks remained more or less impersonal, without any closer link to the individuality of the owner. The change came only in 1868 thanks to Josef Mánes (1820-1871). For the industrialist and collector of art, Vojtěcha Knight Lanna (1836-1909) created a ticket, which in addition to his native character included a personal motive, a love for books. Mánes's book is considered the first Czech modern exlibris. Another impulse for the development of graphic design of the motifs was provided in 1897 by the Modern Revue magazine when he published the article of journalist and writer Stanislav Kostka Neumann Ex libris and printed several exlibris from the poet and illustrator Karel Hlaváček (1874-1898) who created for his friends. This triggered a new wave of interest from artists and collectors of art and bibliophiles about exlibris, and by 1900 another 50 Czech modern bookmarks were created. The progressive worldwide bibliophilic movement for a beautiful book, the new fashion of exlibris collections spreading to us from abroad, and the activities of enthusiastic Czech collectors resulted in the establishment of the Czechoslovak Association of Collectors and Friends of Exlibris in Prague (SSPE) in 1918.