Košík

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 3. Storno objednávky
 4. Dodací podmínky
 5. Nepřevzaté zásilky
 6. Způsob úhrady
 7. Odstoupení od smlouvy
 8. Reklamace
 9. Mimosoudní řešení sporů
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodejcem a zákazníkem internetového obchodu http://eshop.nm.cz. Prodejcem zboží internetového obchodu je:

 

Národní muzeum

Václavské náměstí 68 110 OO Praha 1

lČO: 0002 3272, DIČ: CZ 0002 3272

 

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek prodejce, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku na zboží (dále jen Kupující).

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodejce zpřístupňuje v internetovém obchodu informace o zboží určeném k prodeji. Prodejce umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Všechny ceny v e-shopu Národního muzea jsou uvedeny včetně DPH.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo v internetovém obchodě prostřednictvím objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodejce akceptuje objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. K akceptaci objednávky nedojde, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží.

 

3. Storno objednávky

3a) Storno objednávky ze strany kupujícího

Stornovat objednávku lze do obdržení emailové zprávy „Potvrzení akceptace objednávky" od prodejce a změně stavu objednávky z „Pořízená" na „Vyřizuje se”. Registrovaný kupující může objednávku stornovat sám v rubrice „Objednávky”. Objednávku lze stornovat pouze celou. Neregistrovaný kupující zašle požadavek na storno či změnu objednávky emailem na adresu publikace@nm.cz. V požadavku musí být uvedeno číslo objednávky. Po akceptaci objednávky do jejího vyřízení lze objednávku stornovat, nebo změnit jen po dohodě s prodejcem, a to telefonicky na čísle 224 497 125, nebo emailem na adrese publikace@nm.cz.

 

3b) Storno objednávky ze strany prodejce

Prodejce si vyhrazuje právo stornovat objednávku, nebo její část v případě že:

O stornu objednávky bude kupující informován emailovou zprávou. Pokud již kupující zaplatil náklady vyčíslené stornovanou objednávkou budou mu peníze, nebo rozdíl mezi uspokojenou a stornovanou částí objednávky, převedeny zpět na bankovní účet, nebo zaslány poštovní poukázkou, a to v nejbližším možném termínu nejpozději do IO pracovních dnů. Způsob vrácení peněz se řídí podle uskutečněné platby kupujícím.

 

4. Dodací podmínky

Způsoby dodání

a) Osobní odběr.

b) Přepravce Česká pošta.

 

a) Osobní odběr

 

 
Osobní odběr v Nové budově Národního muzea, Vinohradská l, 110 00, Praha l. Vyzvednutí je možné po obdržení emailové zprávy zaslané z adresy publikace@nm.cz, která vyzve kupujícího k osobnímu odběru. Termín osobního odběru je možné sjednat po telefonické domluvě na čísle 224 497 125, nebo na emailu publikace@nm.cz. U osobního odběru neúčtujeme poštovné ani balné. Úhrada pouze v hotovosti. Termín vyzvednutí objednávky je 14 dnů.

 

b) Přepravce Česká pošta

Prodejce neručí za případnou ztrátu zboží způsobenou přepravní společností. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

 

Expedice zásilek v rámci ČR

Zásilky expedujeme v pracovní dny formou dobírky, nebo „balíku na poštu”. Většina zásilek je expedována do 4 pracovních dnů. Ve výjimečných případech je zboží expedováno později, a to maximálně do IO pracovních dnů. O odeslání balíku Českou poštou Vás budeme informovat zasláním emailu. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce si připočítává prodejce k uvedené ceně zboží expediční poplatek ve výši aktuálního platného ceníku přepravce k datu expedice. U objednávek zasílaných poštou si prodejce účtuje balné ve výši 20,- Kč.

 

Expedice zásilek do zahraničí

Objednávky je možné realizovat pouze v rámci ČR. Do zahraničí Národní muzeum zásilky neexpeduje.

 

5. Nepřevzaté zásilky

V případě, že si kupující zvolí jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení ”Obchodních podmínek” a ”Kupní smlouvy”. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 500,- Kč. V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a cena objednávky bude navýšena o další poštovné.

 

6. Způsob úhrady

Kupující může zvolit z těchto způsobů úhrady:

a) platba v hotovosti,

b) bankovní převod,

c) dobírka.

d) platba kartou.

6a) Platba v hotovosti

Kupující uhradí částku za zboží kontaktní osobě uvedené na stránkách internetového obchodu http://eshop.nm.cz/ v rubrice „Kontakty“.

 

6b) Bankovní převod

Kupující uhradí částku za zboží na účet 6331011/0710. Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Objednávka zboží je kupujícímu odeslána až po připsání platby na účet NM.

 

6c) Dobírka

Kupující uhradí částku za zboží při převzetí balíku na poště či poštovnímu doručovateli.

 

6d) Platba kartou

Kupující zákazník e-shopu po potvrzení objednávky je automaticky přesměrován na platební bránu GoPay, kde provede platbu kartou. Zboží bude odesláno na základě obdrženého potvrzení o platbě kartou.

 

7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 3 těchto podmínek odstoupit ve smyslu S 1829 občanského zákoníku.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů:

 

 

 

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na emailovou, nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Odstoupí-li kupující od smlouvy zašle, nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží,

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající uhradí kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil kupujícího o povinnosti nést tyto náklady.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu, Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

8. Reklamace - práva z vadného plnění

Místo uplatnění reklamace:

Národní muzeum,

Obchodní oddělení

strong>Vinohradská 1,

110 00 Praha 1,

Tel.: 224 497 125

Mobil: 777 492 395

e-mail: publikace@nm.cz

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí 1914 až 1925, S 2099 až 2117 a S 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle S 2106 občanského zákoníku, a to:

 

 

 

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Prodávající je povinen přijmout reklamaci a vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace, Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 

9. Mimosoudní řešení sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Prodávající Národní muzeum, příspěvková organizace, Václavské náměstí 68, 110 00, Praha l, IČ 000223272, informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, IČ 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy,

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21, května 2013 0 řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

10. Ochrana osobních údajů

Objednáním zboží prostřednictvím internetového formuláře, kupující souhlasí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákonem č. 110/2019 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb., se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v objednávce a jejich zařazením do databáze zákazníků prodejce internetového obchodu.

Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem uzavření kupní smlouvy a nebudou dále zpracovávány a poskytovány třetím stranám či osobám. Kupující sije vědom, že souhlas může kdykoliv odvolat. Kupující pro udělení souhlasu obdržel všechny relevantní informace.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.